ล้านนาคดีศึกษาด้านที่ 4 ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม

ความเป็นมา

ล้านนาคือชื่อเรียกดินแดนที่เคยเป็นอาณาจักรล้านนาที่ยิ่งใหญ่ในอดีต มีประวัติศาสตร์ความเป็นมายาวนานนับเนื่องกว่าเจ็ดร้อยปี ล้านนามีประชากรหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์อาศัยอยู่ร่วมกัน มีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมกันมานานจนหลอมรวมเป็นวัฒนธรรมล้านนาที่อาจจะกล่าวโดยภาพรวมได้ว่าคือวัฒนธรรมของผู้คนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือของประเทศไทย คือ เชียงใหม่ เชียงราย ลำพูน ลำปาง แม่ฮ่องสอน พะเยา แพร่และน่าน วัฒนธรรมล้านนามีหลากหลายด้านและมีการถ่ายทอดสืบต่อกันมาจนถึงปัจจุบัน ภูมิปัญญาวัฒนธรรมด้าน ศิลปหัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม ก็มีการสืบต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นหลากหลายรูปแบบ ทั้งที่เป็นการสืบทอดโดยระบบครอบครัว ถ่ายทอดโดยผ่านระบบครูและศิษย์ หรือถ่ายทอดผ่านการศึกษาในวัด ฯลฯล้วนแต่เป็นปัจจัยที่ทำให้ภูมิปัญญาศิลปวัฒนธรรมด้านศิลปหัตถกรรม ดุริยนาฏยกรรมล้านนาสามารถดำรงอยู่ได้จนถึงปัจจุบันนี้ แต่ท่ามกลางความเปลี่ยนแปลงของสังคมและวิถีชีวิต จึงทำให้การสืบทอดศิลปวัฒนธรรมเหล่านี้มีความเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตและส่งผลให้องค์ความรู้ ภูมิปัญญาเหล่านั้นเกิดการเปลี่ยนแปลง แตกขยายไปสู่รูปแบบใหม่มากขึ้น ซึ่งการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ได้ดำเนินสืบเนื่องมาโดยตลอด แต่ยังไม่มีผู้ที่รวบรวมข้อมูลและสังเคราะห์ความเปลี่ยนแปลงเหล่านั้นอย่างเป็นระบบและครบถ้วนสมบูรณ์

โครงการการสำรวจพื้นที่วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาไฟต่ำสำคัญในล้านนานี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการการสำรวจพื้นที่วัฒนธรรมด้านศิลปหัตถรรม ดนตรีและนาฏยกรรมล้านนาเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลและบริการวิชาการแก่ชุมชน ที่จัดทำขึ้นเพื่อพัฒนาฐานข้อมูลจากองค์ความรู้ที่ได้จากการสำรวจพื้นที่วัฒนธรรม ทั้ง 3 ด้าน นำมาประมวลและจัดการให้เป็นระเบียบ มีความถูกต้องและทันสมัย เพื่อเป็นพื้นฐานในการพัฒนาเป็นฐานข้อมูลด้านศิลปหัตกรรม ดนตรีและนาฏยกรรมล้านนาที่สมบูรณ์ในการดำเนินงานปีถัดไป