อดุลย์ เหรัญญะ

สถาปนิกผู้สรรค์สร้างเพื่อแผ่นดินล้านนา

เกิดเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2509
บิดา นายทาน เหรัญญะ
มารดา นางบุญชม เหรัญญะ
ที่อยู่ปัจจุบัน 13/14 ซ.6 ถ.ราชมรรคา ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
การศึกษา
ระดับปวส. คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง คณะครุศาสตร์สถาปัตยกรรม สาขาสถาปัตยกรรมหลัก
ระดับปริญญาโท คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
การทำงาน
อาจารย์ระดับ 7 คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
สถาปนิกระดับสามัญสถานิก (สสถ.1842)
หุ้นส่วน ผู้จัดการ- สถาปนิก หจก.ล้านนาอาคิเทค เลขที่ 242 ม.1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
เจ้าของร้านแจ่งเมือง บูติคเฮ้าส์ เลขที่ 13/14 ถ.ราชมรรคา ซ.6 ต.พระสิงห์ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.น่านปิง พร็อพเพอร์ตี้ เลขที่ 367 หมู่ 7 ต.อุโมงค์ อ.เมือง จ.ล าพูน
หุ้นส่วนผู้จัดการ หจก.ยุ้งข้าวล้านนา (ส านักงานใหญ่) เลขที่ 242/2 หมู่ 1 ต.หนองผึ้ง อ.สารภี จ.เชียงใหม่
หุ้นส่วนผู้จัดการ 1@ นิมมาน แกลเลอรี่โฮเทล โดย หจก.ยุ้งข้าว ล้านนา (ส านักงานสาขา) เลขที่ 10, 12 ซ.1 ถ.นิมมานเหมินทร์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่
ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาวาระ 2555-2557, 2557-2559
รางวัลและความภาคภูมิใจ
พ.ศ. 2541 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ช้างเผือก ชั้นที่ 4 ชื่อ “จัตุรถาภรณ์”
พ.ศ. 2544 ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มงกุฎไทย ชั้นที่ 3 ชื่อ “ตริตาภรณ์”
พ.ศ. 2554 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น “คนดี เด่นดัง วังเจ็ดริน”
พ.ศ. 2554 รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทที่อยู่อาศัย “เรือนเจียงลือ” จากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา ฯ
พ.ศ. 2554 รางวัลสถาปัตยกรรมดีเด่นประเภทอาคารเพื่อการพาณิชย์ “แจ่งเมือง แกลเลอรี่” จากกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ
พ.ศ. 2554 รางวัลสมควรเผยแพร่ประเภทบ้านพักอาศัย “ใจเขา-กายเรา”
พ.ศ. 2554 รองประธานฝ่ายวิชาชีพ กรรมาธิการสถาปนิกล้านนาฯ วาระ 2554-2556
พ.ศ. 2554 ประธานจัดงานสถาปนิกล้านนาฯ “สุดหล้าฟ้าเขียว” ลาน Thing Park เชียงใหม่
พ.ศ. 2556 สถาปนิกออกแบบ – ปรับปรุง ภูมิทัศน์วัดอีก้าง-หนานช้าง เวียงกุมกาม เชียงใหม่
พ.ศ. 2556 ประธานจัดงานสถาปนิกล้านนาฯ “แบบบ้านบ้าน” แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่
พ.ศ. 2557 ได้รับการแต่งตั้งเป็นสถาปนิกที่ปรึกษาออกแบบพัฒนาวัดผาลาด อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 42 สล่าเก๊าล้านนา : สถาปนิกผู้สืบทอดจิตวิญญาณล้านนา
พ.ศ. 2557 กรรมการก ากับการศึกษาโครงการศึกษาความเหมาะสมและความเป็นไปได้ในการพัฒนาพื้นที่ศูนย์บริการข่าวสารบ้านเหมืองกุง ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2557 ประธานจัดงานสถาปนิกล้านนา “โชว์เหนือ” แอร์พอร์ตพลาซ่า เชียงใหม่
พ.ศ. 2557 อุปนายกสมาคมศิษย์เก่า สถาปัตยกรรมศาสตร์ มทล.ล้านนา เชียงใหม่
พ.ศ. 2555-2557 ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนา สมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2557-2559 ประธานกรรมาธิการสถาปนิกล้านนาสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (สมัยที่2)
พ.ศ. 2557 กรรมการร่างเทศบัญญัติเทศบาล นครเชียงใหม่
พ.ศ. 2557 กรรมการตัดสินประกวดแบบก่อสร้างอาคารที่ทำการสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์ (ล้านนา)
พ.ศ. 2557 กรรมการตัดสินประกวดแบบโครงการจัดสร้างข่วงหลวงเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2557 คณะทำงานก าหนดแนวทางการออกแบบเพื่อพัฒนาพื้นที่ข่วงหลวงเวียงแก้ว จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2557 คณะที่ปรึกษาผังเมืองรวมเมืองเชียงใหม่
พ.ศ. 2557 กรรมการ “โครงการสนับสนุนความช่วยเหลือกรณีแผ่นดินไหวที่เชียงราย”