รุ่ง จันตาบุญ

สล่าเมืองแป๋งวัดเพื่อคนล้านนำ

เกิดเมื่อ วันที่ 1 เมษายน 2515
บิดา นายมูล จันตาบุญ
มารดา นางจันทร์ จันตาบุญ
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 485/32 ถ.เจริญเมือง ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
การศึกษา
ระดับปวช. สาขาวิชาช่างก่อสร้าง วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่
ระดับปวส. คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
ระดับปริญญาตรี ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตภาคพายัพ
การทำงาน
ข้าราชการกรมศิลปากร หน่วย 4 ภาคเหนือ
หจก. สล่ารุ่งคอนสตักชั่น
รางวัลและความภาคภูมิใจ
- ผู้มีผลงานเด่นด้านศิลปวัฒนธรรม ระดับจังหวัดเชียงใหม่ สาขาสถาปัตยกรรม
พ.ศ.2542 รางวัลอนุรักษ์ดีเด่น สมาคมสถาปนิกสยาม ในงานบูรณะพระต าหนักดาราภิรมย์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
พ.ศ. 2549 ออกแบบหอค าหลวง ในงานมหกรรมพืชสวนโลกเฉลิมพระเกียรติราชพฤกษ์
พ.ศ. 2549 คนดีศรีเวียงเจียงใหม่ สาขาภูมิปัญญาท้องถิ่น ของเทศบาลนคร-เชียงใหม่
พ.ศ. 2550 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร์บัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา
พ.ศ. 2551 ศิษย์เก่าดีเด่น วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่