จุลทัศน์ กิติบุตร

สถาปนิกผู้ปลุกฟื้นจิตวิญญาณล้านนา

เกิดเมื่อ วันที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2487
บิดา นายจรัญ กิติบุตร
มารดา นางบู่ทอง กิติบุตร
ที่อยู่ปัจจุบัน เลขที่ 48/1 หมู่ 3 ต าบลสันผีเสื้อ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50300
การศึกษา
ระดับประถมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
ระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนมงฟอร์ตวิทยาลัย แผนกมัธยม (ม.6) จังหวัดเชียงใหม่ พ.ศ.2503
โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา (ม.8) กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2505
ระดับอุดมศึกษา สถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย พ.ศ. 2511
การทำงาน
อาจารย์พิเศษ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา(พ.ศ. 2511 – ปัจจุบัน)
สถาปนิกส านักงานสถาปนิกจุลทัศน์ กิติบุตร ( พ.ศ.2511-2514 )
สถาปนิกและกรรมการผู้จัดการบริษัท เชียงใหม่ อาร์คิเทค คอแลบอเรทีฟ จ ากัด (พ.ศ. 2514 – ปัจจุบัน)
กรรมการผู้จัดการ บริษัททิพย์ทองจรัญ จ ากัด(พ.ศ. 2522 – ปัจจุบัน)
กรรมการบริหาร บริษัท กิติทิพย์ พร็อพเพอร์ตี้ จ ากัด(พ.ศ. 2522 – ปัจจุบัน)
กรรมการอ านวยการ โรงเรียนโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่(พ.ศ. 2522 – ปัจจุบัน)
อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญพิเศษ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (พ.ศ. 2538 – ปัจจุบัน)
รางวัลและความภาคภูมิใจ
พ.ศ.2526 ประกาศเกียรติคุณ นายจุลทัศน์ กิติบุตร โดยศาลคดีเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ในฐานะผู้ท าคุณประโยชน์ต่อกิจการศาลคดีเด็กและเยาวชนเชียงใหม่ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ.2526
พ.ศ. 2534 โล่กิตติมศักดิ์ สมาคมศิษย์เก่ามงฟอร์ตวิทยาลัย มอบให้แก่นายจุลทัศน์ กิติบุตร นายกสมาคมศิษย์เก่า ปี พ.ศ. 2523-2524 เนื่องจากเป็นผู้ที่ได้ท าประโยชน์ให้แก่สมาคมฯ วันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2534
พ.ศ. 2536 ประกาศเกียรติคุณสถาปนิกซึ่งได้อุทิศตนให้เป็นประโยชน์และเป็นแบบอย่างที่ดีในวงวิชาชีพสถาปัตยกรรมมีความคิดริเริ่ม บุกเบิกสร้างสรรค์ผลงานในหน้าที่ ตลอดจนมีผลงานและชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับและเป็นประโยชน์ต่อสังคมอย่างสม่ าเสมอ จาก คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2536
พ.ศ. 2539 รางวัลประกาศเกียรติคุณ สถาปนิกผู้มีผลงานดีเด่นเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน ในด้านการสร้างสรรค์ผลงานสถาปัตยกรรมไทยประเภทกิจกรรมและโครงการดีเด่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2เมษายน พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2539 โล่ประกาศเกียรติคุณ โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่และคณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบให้นายจุลทัศน์ กิติบุตร ที่ได้บริจาคแบบแปลนอาคารสงฆ์อาพาธ สุจิตโต วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2539
พ.ศ. 2540 รางวัลประกาศเกียรติคุณ บริษัทเชียงใหม่อาร์คิเทค คอลแลบอ-เรทีฟ จ ากัด โดยนายจุลทัศน์ กิติบุตร เป็นกรรมการผู้จัดการ เนื่องจากเป็นแบบอย่างอันดีด้านการอนุรักษ์ สร้างสรรค์ ส่งเสริม และสนับสนุนงานสถาปัตยกรรมไทย ซึ่งสมควรได้รับการยกย่อง ประเภทกลุ่มบุคคล องค์กรดีเด่น เนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทย วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2540
พ.ศ. 2546 รางวัลศิษย์เก่าดีเด่น สมาคมศิษย์เก่าคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
พ.ศ. 2546 ปริญญาสถาปัตยกรรมศาสตร ดุษฎีบัณฑิต กิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ วันที่ 25 ตุลาคม พ.ศ. 2546
พ.ศ. 2547 ประกาศเกียรติคุณ นายจุลทัศน์ กิติบุตร ปริญญาสถาปัตยกรรม-ศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ นักศึกษาเก่ากิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณ วันที่ 29 มกราคม
พ.ศ. 2547 สถาปนิกดีเด่นประจำปี 2547 ด้านวิชาชีพ โดยสมาคมสถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ์
พ.ศ. 2547 ศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ (สถาปัตยกรรมร่วมสมัย)