Sign In
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ที่มีบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้
ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวบองค์ความรู้และแหล่งขององค์ความรู้ด้านล้านนาคดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน สามารถสืบค้นได้ เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนา
คดีทั้งแปดด้านที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับสถาบันการศึกษาและประชาชน ผู้สนใจ
สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
1 2 3 4
Login
USERNAME
PASSWORD
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา