Sign In
ล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือกันของคณะ สถาบัน และสำนักต่างๆ ที่มีบุคลากร รวมถึงองค์ความรู้
ในรูปผลงานวิชาการ งานวิจัย และข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับล้านนาศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์
เพื่อรวบรวบองค์ความรู้และแหล่งขององค์ความรู้ด้านล้านนาคดีของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อย่างเป็นระบบ มีมาตรฐาน สามารถสืบค้นได้ เพื่อการถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้ล้านนา
คดีทั้งแปดด้านที่มีอยู่ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้กับสถาบันการศึกษาและประชาชน ผู้สนใจ
สามารถนำไปพัฒนาให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อไป
1 2 3 4
คณะกรรมการ

คณะกรรมการอำนวยการโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา

1.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย
(นายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
2.
อาจารย์ ดร.หม่อมราชวงศ์รุจยา อาภากร
3.
รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต
(อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
4.
รองศาสตราจารย์ ดร.เสริมเกียรติ จอมจันทร์ยอง
(รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ )
5.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.พงษ์ศักดิ์ อังกสิทธิ์
6.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์
7.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล
8.
อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์
9.
อาจารย์ ดร.ชยันต์ วรรธนะภูติ

คณะกรรมการอำนวยการ

1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์
(รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย)
ประธานกรรมการ
2.
คณบดีคณะเกษตรศาสตร์
กรรมการ
3.
คณบดีคณะเทคนิคการแพทย์
กรรมการ
4.
คณบดีคณะบริหารธุรกิจ
กรรมการ
5.
คณบดีคณะแพทยศาสตร์
กรรมการ
6.
คณบดีคณะเภสัชศาสตร์
กรรมการ
7.
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์
กรรมการ
8.
คณบดีคณะวิจิตรศิลป์
กรรมการ
9.
คณบดีคณะวิทยาศาสตร์
กรรมการ
10.
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
11.
คณบดีคณะศึกษาศาสตร์
กรรมการ
12.
คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์
กรรมการ
13.
คณบดีคณะสังคมศาสตร์
กรรมการ
14.
คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร
กรรมการ
15.
คณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี
กรรมการ
16.
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม
กรรมการ
17.
ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด
กรรมการ
18.
ผู้อำนวยการสำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรรมการ
19.
ผู้อำนวยการศูนย์บริหารงานวิจัย
กรรมการ
20.
ผู้อำนวยการกองแผนงาน
กรรมการ
21.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการและเลขานุการ
22.
เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการบริหารโครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ

1.
พระเทพวรสิทธาจารย์
2.
พระครูโฆษิตปริยัตยาภรณ์
3.
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ

คณะกรรมการบริหาร

1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี
(ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
ประธานกรรมการ
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
(รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
รองประธานกรรมการ
3.
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ชัยทอง
(ที่ปรึกษาคณบดีคณะแพทยศาสตร์)
กรรมการ
4.
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.คม สุคนธสรรพ์
(รองคณบดีด้านวิจัย คณะแพทยศาสตร์)
กรรมการ
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.ศุวศา กานตวนิชกูร
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์)
กรรมการ
6.
รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
(รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์)
กรรมการ
7.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา พิมลศิริผล
(รองคณบดีฝ่ายวิจัย คณะอุตสาหกรรมเกษตร)
กรรมการ
8.
อาจารย์ ดร.นัฐจิรา บุศย์ดี
(ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหารงานวิจัย คณะศึกษาศาสตร์)
กรรมการ
9.
อาจารย์ ดร.ภราดร สุรีพงษ์
(ผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมและการจัดการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี)
กรรมการ
10.
อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยสังคม)
กรรมการ
11.
นายวีระชัย เตชะวัชรีกุล
(รองผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักหอสมุด)
กรรมการ
12.
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
(หัวหน้าภาควิชาศิลปะไทย คณะวิจิตรศิลป์)
กรรมการ
13.
รองศาสตราจารย์ ดร.จีรยุทธ ไชยจารุวณิช
(หัวหน้าภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
กรรมการ
14.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
(หัวหน้าศูนย์วิจัยสมุนไพรภาคเหนือ คณะเภสัชศาสตร์)
กรรมการ
15.
อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
(หัวหน้าศูนย์ออกแบบและให้คำปรึกษางานสถาปัตยกรรม)
กรรมการ
16.
อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
(หัวหน้าศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะสังคมศาสตร์)
กรรมกา
17.
นายธรรมนูญ น่วมอนงค์
(เลขานุการศูนย์บริหารงานวิจัย)
กรรมการ
18.
นางสาวจาริตา ประทีปะแสน
(หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษา สำนักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ)
กรรมการ
19.
นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์
(หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม)
กรรมการ
20.
นางวิวรรณ ศรีทองคำ
(หัวหน้างานแผนงบประมาณ กองแผนงาน)
กรรมการ
21.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสรัสวดี อ๋องสกุล
กรรมการ
22.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพงษ์ แสง-ชูโต
กรรมการ
23.
รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์
กรรมการ
24.
รองศาสตราจารย์อรชร มณีสงฆ์
กรรมการ
25.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภาส โพธิทองสุนันท์
กรรมการ
26.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
กรรมการ
27.
อาจารย์วราภรณ์ เรืองศรี
กรรมการ
28.
นางสินีนาฏ สมบูรณ์อเนก
กรรมการ
29.
นายปราชญ์ สงวนศักดิ์
กรรมการ
30.
นายสมทบ พาจรทิศ
กรรมการ
31.
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
กรรมการ
32.
นายเฉลิมเวศน์ อูปธรรม
กรรมการ
33.
นายสนั่น ธรรมธิ
กรรมการ
34.
นางรุจิรา คอทอง
กรรมการ
35.
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
กรรมการและเลขานุการ
36.
นายเกียรติก้อง ศิลปสนธยานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
37.
นายวิธวัช ศรีสมุดคำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงาน 8 ด้านล้านนาคดี โครงการล้านนาคดีศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะกรรมการที่ปรึกษา

1.
รองอธิการบดีฝ่ายกิจการสภามหาวิทยาลัย
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นพ.ศุภชัย เชื้อรัตนพงษ์)
2.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภญ.อรัญญา มโนสร้อย
3.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร. ภก.จีรเดช มโนสร้อย
4.
ศาสตราจารย์เกียรติคุณสุรพล ดำริห์กุล
5.
รองศาสตราจารย์ ดร.บุษบง จำเริญดารารัศมี
6.
รองศาสตราจารย์ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล
7.
อาจารย์ ดร.จุลทัศน์ กิติบุตร
8.
อาจารย์ ดร.วิถี พานิชพันธ์
9.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลาวัณย์ เศวตเศรนี)

คณะกรรมการดำเนินงานล้านนาคดี ด้านที่ 1 ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์

1.
นายสนั่น ธรรมธิ
ประธานกรรมการ
2.
นางฤทัยรัตน์ กันชัย
กรรมการ
3.
นางธิตินัดดา จินาจันทร์
กรรมการ
4.
นายสมทบ พาจรทิศ
กรรมการ
5.
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
กรรมการ
6.
นายเฉลิมเวศน์ อูปธรรม
กรรมการ
7.
นางอภิวันท์ พันธ์สุข
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานล้านนาคดี ด้านที่ 2 ประวัติศาสตร์และโบราณคดี

1.
รองศาสตราจารย์ ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์
ประธานกรรมการ
2.
รองศาสตราจารย์อุษณีย์ ธงไชย
กรรมการ
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์เธียรชาย อักษรดิษฐ์
กรรมการ
4.
นายสราวุธ รูปิน
กรรมการ
5.
นางสุวิภา จำปาวัลย์
กรรมการ
6.
นายสถาพร เก่งพาณิช
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานล้านนาคดี ด้านที่ 3 ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์

1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์
ประธานกรรมการ
2.
รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพงษ์ แสง-ชูโต
กรรมการ
3.
อาจารย์ ดร.พิสิฏฐ์ โคตรสุโพธิ์
กรรมการ
4.
นายศรีเลา เกษพรหม
กรรมการ
5.
นายสนั่น ธรรมธิ
กรรมการ
6.
นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย
กรรมการ
7.
นายเฉลิมเวศน์ อูปธรรม
กรรมการ
8.
นายจรัส ปันธิ
กรรมการ
9.
นางอภิวันท์ พันธ์สุข
กรรมการ
10.
นายสมทบ พาจรทิศ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานล้านนาคดี ด้านที่ 4 ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรี และนาฏกรรม

1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์มาณพ มานะแซม
ประธานกรรมการ
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพล กันตีวงศ์
กรรมการ
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์คนธาภรณ์ เมียร์แมน
กรรมการ
4.
นายสราวุธ รูปิน
กรรมการ
5.
นายสนั่น ธรรมธิ
กรรมการ
6.
นางธิตินัดดา จินาจันทร์
กรรมการ
7.
นายสามารถ สุวรรณรัตน์
กรรมการ
8.
นายต่อพงษ์ เสมอใจ
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานล้านนาคดี ด้านที่ 5 สถาปัตยกรรม

1.
รองศาสตราจารย์ ดร.วิฑูรย์ เหลียวรุ่งเรือง
ประธานกรรมการ
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ ศรีสุวรรณ
กรรมการ
3.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ
กรรมการ
4.
อาจารย์ ดร.รัฐพงษ์ อังกสิทธิ์
กรรมการ
5.
อาจารย์ทวีศักดิ์ เกียรติวีระศักดิ์
กรรมการ
6.
อาจารย์รัฏฐา ฤทธิศร
กรรมการ
7.
อาจารย์คมสัน ธีรภาพวงศ์
กรรมการ
8.
นางสาววิภาดา ศุภรัฐปรีชา
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานล้านนาคดี ด้านที่ 6 การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม

1.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาวลิต สัยเจริญ
ประธานกรรมการ
2.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา สโรบล
กรรมการ
3.
อาจารย์ทรงสุดา ภู่สว่าง
กรรมการ
4.
อาจารย์ณรงค์ ศิขิรัมย์
กรรมการ
5.
นางสาววราภรณ์ เล้ารัตนานุรักษ์
กรรมการและเลขานุการ
6.
นางสาวนงคราญ เจริญผล
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานล้านนาคดี ด้านที่ 7 การแพทย์ล้านนา

1.
ศาสตราจารย์ ดร. นพ.คม สุคนธสรรพ์
ประธานกรรมการ
2.
รองศาสตราจารย์ ดร.อุดม ชัยทอง
กรรมการ
3.
รองศาสตราจารย์ พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์
กรรมการ
4.
รองศาสตราจารย์ นพ.สิริ เชี่ยวชาญวิทย์
กรรมการ
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภญ.สุนีย์ จันทร์สกาว
กรรมการ
6.
อาจารย์ ดร.มาลี สิทธิเกรียงไกร
กรรมการ
7.
นายศรีเลา เกษพรหม
กรรมการ
8.
นางสาวพรรณเพ็ญ เครือไทย
กรรมการ
9.
นายผดุงพล สุคนมนตรีกุล
กรรมการ
10.
นางสาวชื่นกมล เรือนเงิน
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการดำเนินงานล้านนาคดี ด้านที่ 8 มานุษยวิทยา

1.
อาจารย์ ดร.วสันต์ ปัญญาแก้ว
ประธานกรรมการ
2.
หัวหน้าภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์
กรรมการ
3.
ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิภาคศึกษาด้านสังคมศาสตร์
และการพัฒนาอย่างยั่งยืน คณะสังคมศาสตร์
กรรมการ
4.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์
กรรมการ
5.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เชษฐพัฒนวนิช
กรรมการ
6.
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธิติพล กันตีวงศ์
กรรมการ
7.
อาจารย์ ดร.ประสิทธิ์ ลีปรีชา
กรรมการ
8.
นางธิตินัดดา จินาจันทร์
กรรมการ
9.
นางสาวณัฐินี สัสดี
กรรมการและเลขานุการ

คณะกรรมการประสานงาน 8 ด้านล้านนาคดี

1.
ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ประธานกรรมการ
2.
รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
3.
เลขานุการสำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
กรรมการ
4.
หัวหน้างานบริหารทั่วไป
กรรมการ
5.
หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ
กรรมการ
6.
นางสาววนิดา เชื้อคำฟู
กรรมการ
7.
นางสาวชนาภา คำวงค์
กรรมการ
8.
นางสาวฐาปนีย์ เครือระยา
กรรมการและเลขานุการ
9.
นายเกียรติก้อง ศิลปสนธยานนท์
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
10.
นายวิธวัช ศรีสมุดคำ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา