รุ่ง จันตาบุญ

สล่าเมืองแป๋งวัดเพื่อคนล้านนำ

ประวัติส่วนตัว
“คาว่าพื้นถิ่นคือ วัฒนธรรมของการกิน การอยู่ ถ้าตามภาษา ชาวบ้านก็คือตั้งแต่ เกิดจนถึงตาย สิ่งนี้ แหละคือความเป็น พื้นถิ่นของผม”