Sign In
นายสุเมธ สุกิน : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
: นายสุเมธ สุกิน
: 145 หมู่ 2 ต.ชมภู อ. สารภี จ.เชียงใหม่
:
ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์
ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์
ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม
สถาปัตยกรรม
การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม
การแพทย์ล้านนา
มานุษยวิทยา


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา