Sign In
อ.ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
: อ.ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา
: ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
:
มานุษยวิทยา


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา