Sign In
พระครูโกวิทธรรมโสภณ : ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
: พระครูโกวิทธรรมโสภณ
: วัดร้องเม็ง บ้านร้องเม็ง หมู่ 2 ต.หนองแหย่ง อ.สันทราย จ.เชียงใหม่
:
โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา


หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา