Sign In
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
จำนวน 13 ระเบียน

ชื่อ - นามสกุล :

นางบุญศรี ไชยมงคล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นางวลัยลักษณ์ อินชัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายคำมูล เข็มทอง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายนิพันธ์ ชัยทอง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญชู จันทรบุตร

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญธรรม ทิพย์พันธุ์ดี

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายผดุงพล สุคนธ์มนตรีคุณ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายวัลลภ เผ่าพนัส

ตำแหน่งปัจจุบัน :

นายกสมาคม

สังกัด :

แพทย์แผนไทยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมบูรณ์ โกมลนาค

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุทัศน์ สิงคะมณี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ช่างประปา

สังกัด :

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุเมธ สุกิน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ข้าราชการครู

สังกัด :

โรงเรียนวัดพญาชมพู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,
ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,
ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,
สถาปัตยกรรม,
การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,
การแพทย์ล้านนา,
มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายแก้ว ศรีวิชัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายโท่น วงหาญ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา