Sign In
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
จำนวน 17 ระเบียน

ชื่อ - นามสกุล :

นางขันแก้ว กันธิมา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางบัวซอน ถนอมบุญ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางบัวไหล คณะปัญญา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางราตรี ไชสวัสดิ์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางลัย นันต๊ะ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวชะลอ ขันทะ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวบัวจันทร์ ศรีจันทร์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายคำ กาไวย์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายนพดล คำมูล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญเสริม สาตราภัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายมนตรี ทิพย์อุ่น

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายรชต ชาญเชี่ยว

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุเมธ สุกิน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ข้าราชการครู

สังกัด :

โรงเรียนวัดพญาชมพู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,
ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,
ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,
สถาปัตยกรรม,
การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,
การแพทย์ล้านนา,
มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายอรรณพ ปริญญาศิลป์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายแปลก กิจเฟื่องฟู

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ล้านนาเขตพื้นที่พายัพ ช้างเผือก

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

วิทยากรพิเศษ

สังกัด :

มหาวิทยาลัยมาฟ้าหลวง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา