คนกับจักวาลคติในศิลปกรรมล้านนา

1 สุวิภา จำปาวัลย์ สถาบันวิจัยสังคม
2 เกริก อัครชิโนเรศ สถาบันวิจัยสังคม

คนกับพุทธสถาปัตยกรรม

วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ คณะวิจิตรศิลป

คนกับงานช่างพุทธศิลป์ล้านนา

สราวุธ รูปิน คณะวิจิตรศิลป

คนกับเครื่องใช้ในพิธีกรรมล้านนา

วรนันท์ โสวรรณี คณะวิจิตรศิลป