Sign In
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
จำนวน 13 ระเบียน

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญส่ง วงศ์คำ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายประสงค์ สมเพ็ชร

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายวิโรจน์ ลาปัน

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายศรีเลา เกษพรหม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

นักวิจัย

สังกัด :

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมบูรณ์ รอบรู้

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสะอาด ทองขันธ์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุเมธ สุกิน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ข้าราชการครู

สังกัด :

โรงเรียนวัดพญาชมพู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,
ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,
ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,
สถาปัตยกรรม,
การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,
การแพทย์ล้านนา,
มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเจริญ ศรีวิลัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พระภิกษุสงฆ์

สังกัด :

วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

พระครูอดุลสีลกิตติ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พระสงฆ์

สังกัด :

วัดธาตุคำ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

พระอธิการอานนท์ อาทิตฺตธมฺโม (ครูบาสามนวล ชยมงฺคโล)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พระสงฆ์

สังกัด :

วัดท่ากระดาษ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

แม่อุ๊ยดวงแก้ว พิกุล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา