Sign In
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
จำนวน 12 ระเบียน

ชื่อ - นามสกุล :

นางประไพ สุริยะมล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายดุสิต เชาวชาติ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายถนอม ปาจา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญมี มณีสอน

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายศราวุธ กาวิชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

สังกัด :

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุดใจ ปาวิชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

คณะเทคนิคการแพทย์(แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุเมธ สุกิน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ข้าราชการครู

สังกัด :

โรงเรียนวัดพญาชมพู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,
ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,
ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,
สถาปัตยกรรม,
การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,
การแพทย์ล้านนา,
มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเกริก อัครชิโนเรศ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเจริญ มาลาโรจน์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเฉลิมเวศน์ อูปธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด :

คณะแพทย์ศาสตร์ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราช

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา