Sign In
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
จำนวน 12 ระเบียน

ชื่อ - นามสกุล :

ดร.ประสิทธิ์ พงศ์อุดม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ผู้เชี่ยวชาญ

สังกัด :

สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ)

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นางวิภา ใจบุญ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

มัคคุเทศก์

สังกัด :

ศูนย์บริการข้อมูลเวียงกุมกาม

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายจริน เบน

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมศักดิ์ วงศ์แก้วแปง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุวิทย์ อาทิตย์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

พระครูโกวิทธรรมโสภณ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

เจ้าอาวาส

สังกัด :

วัดร้องเม็ง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

พันตำรวจเอกอนุ เนินหาด

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ตำรวจ

สังกัด :

สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ ธงไชย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อนุกรรมการ

สังกัด :

การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

สาขาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

อาจารย์สมชาย จงวัฒนา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา