เรือนกาแลอุ๊ยปั่นที่เหลือหลังเดี่ยวในเขตกำแพงเมือง

กำแลขนำดเล็กของอุ๊ยผัด อ.จอมทอง จ.เชียงใหม่

เรือนกาแลหลังแฝดที่บ้านลังกา

เรือนกำแล ซ้อหงส์

เรือนไทยวนยุคหลังอำยุประมำณ 140 ปี ถ.เจริญประเทศ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

Copyright © 2014 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.