องค์ประกอบของซิ่นตีนจกเมืองลอง

องค์ประกอบของซิ่นตีนจกเมืองลองลายนกกินน้ำร่วมต้น

ผ้าไหมลายภูพิงค์

ผ้าซิ่นตีนจกลายหงส์คู่

ผ้าซิ่นต๋าหมู่เหลืองต่อจกเชิงดำแดง ลายสำเภาลอยน้ำ

ผ้าซิ่นจกไหมเต็มตัวลายขอผักกูด ลายงูห้อยส้าว

ผ้าซิ่นต๋าหมู่เหลืองต่อตีนจกเชิงดำแดง

ผ้าซิ่นจกไหมเต็มตัวลายนกกินน้ำร่วมต้น

ผ้าซิ่นจกเต็มตัวลายขอหักใหญ่

ผ้าซิ่นตีนจกเต็มตัวลายแมงโบ้งเลน

ลายกาบป้าว

ลายขอกุญแจ

ขอผักกูด

ลายขอหักใหญ่

ลายเครือผักแว่น

ลายนกกินน้ำร่วมต้น

Copyright © 2014 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.