เรือนกาแล พญาวงศ์

เรือนอุ๊ยน้อยในเวียงลำพูน

Copyright © 2014 The Center for the Promotion of Arts and Culture, Chiang Mai University, All rights reserved.