Sign In
ฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญ 8 ด้านล้านนาคดี
SEARCH
จำนวน 100 ระเบียน

ชื่อ - นามสกุล :

ดร.ประสิทธิ์ พงศ์อุดม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ผู้เชี่ยวชาญ

สังกัด :

สภาคริสตจักรในประเทศไทย (ศูนย์พันธกิจภาคเหนือ)

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นางขันแก้ว กันธิมา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางต๋าคำ ชมพูศรี

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางนุสรา เตียงเกตุ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางบัวซอน ถนอมบุญ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางบัวไหล คณะปัญญา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางบุญศรี ไชยมงคล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นางประไพ สุริยะมล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นางพรรษา บัวมะลิ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นางราตรี ไชสวัสดิ์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางลัย นันต๊ะ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางวลัยลักษณ์ อินชัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นางวิภา ใจบุญ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

มัคคุเทศก์

สังกัด :

ศูนย์บริการข้อมูลเวียงกุมกาม

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวคำ นายนวล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวจำเนียร เอี่ยมเจริญ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวชะลอ ขันทะ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางสาวบัวจันทร์ ศรีจันทร์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางสุพันธ์ ฉิมดี

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางอัญชลี ศรีป่าซาง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นางอัมพร โมฬีพันธ์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นาย รุ่ง จันตาบุญ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นาย เบญจิมิน สุตา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายคำ กาไวย์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายคำมูล เข็มทอง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายจริน เบน

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายจอนิ โอ่โดเชา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายจุมพล ชุติมา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายชัชวาล ทองดีเลิศ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์พิเศษ

สังกัด :

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายดุสิต เชาวชาติ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายถนอม ปาจา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายทนันชัย บุญเทียม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ครู

สังกัด :

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายธวัชชัย ทำทอง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายนพดล คำมูล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายนิพันธ์ ชัยทอง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายนิวัต แปงคำเปลว

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญชู จันทรบุตร

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญธรรม ทิพย์พันธุ์ดี

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญมี มณีสอน

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญส่ง วงศ์คำ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายบุญเสริม สาตราภัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายประสงค์ สมเพ็ชร

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายประสงค์ แสงงาม

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายผดุงพล สุคนธ์มนตรีคุณ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายมนตรี ทิพย์อุ่น

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายรชต ชาญเชี่ยว

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายราเชน อินทวงศ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์พิเศษ

สังกัด :

คณะสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายวัลลภ เผ่าพนัส

ตำแหน่งปัจจุบัน :

นายกสมาคม

สังกัด :

แพทย์แผนไทยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายวิสันต์ พร้อมเพียง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายวิโรจน์ ลาปัน

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายศราวุธ กาวิชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์ฝ่ายวิชาการ

สังกัด :

โฮงเฮียนสืบสานภูมิปัญญาล้านนา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายศรีเลา เกษพรหม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

นักวิจัย

สังกัด :

สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมบูรณ์ โกมลนาค

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมบูรณ์ รอบรู้

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมพร ทิพย์มาลัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมศักดิ์ จันทร์น้อย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสมศักดิ์ วงศ์แก้วแปง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสะอาด ทองขันธ์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุดใจ ปาวิชัย

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

คณะเทคนิคการแพทย์(แขนงวิชาจุลชีววิทยาคลินิก) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุทัศน์ สิงคะมณี

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ช่างประปา

สังกัด :

พระตำหนักภูพิงค์ราชนิเวศน์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุภัท แก้วเรือนดี

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุวิทย์ อาทิตย์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายสุเมธ สุกิน

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ข้าราชการครู

สังกัด :

โรงเรียนวัดพญาชมพู ต.ชมภู อ.สารภี จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,
ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,
ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,
สถาปัตยกรรม,
การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,
การแพทย์ล้านนา,
มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายอรรณพ ปริญญาศิลป์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายอัครเดช นาคบัลลังก์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายอเนก ปวงคำ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเกริก อัครชิโนเรศ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเจริญ มาลาโรจน์

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเจริญ ศรีวิลัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเฉลิมเวศน์ อูปธรรม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ข้าราชการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

สังกัด :

คณะแพทย์ศาสตร์ ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลมหาราช

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

นายเอกชัย นาดี

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายแก้ว ศรีวิชัย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายแปลก กิจเฟื่องฟู

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

นายแสงเมือง มังกร

ตำแหน่งปัจจุบัน :

กรรมการมูลนิธิ

สังกัด :

มูลนิธิสมาคมไทใหญ่ วัดกู่เต้า

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

นายโท่น วงหาญ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การแพทย์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลิปิกร มาแก้ว

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

สาขาศิลปกรรม คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี่ราชมงคล ล้านนาเขตพื้นที่พายัพ ช้างเผือก

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิลักษณ์ ศรีป่าซาง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ภาคพายัพเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ภาษา วรรณกรรมและวรรณศิลป์,

ชื่อ - นามสกุล :

ผู้ช่วยศาสตร์ตราจารย์ ดร.วิโรจน์ อินทนนท์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

พระครูประภัศร์ธรรมรังษี (ครูบาจันทรังษี)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พระภิกษุสงฆ์

สังกัด :

วัดกู่เต้า (เวฬุวนาราม) ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

พระครูสังฆรักษ์นิวัฒน์ กิตฺติโสภโณ (ครูบาบุญหลวง)

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

พระครูสุวัตถิ์ปัญญาโสภิต

ตำแหน่งปัจจุบัน :

เจ้าอาวาส

สังกัด :

วัดแสนเมืองมาหลวง (หัวข่วง)

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

พระครูอดุลสีลกิตติ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พระสงฆ์

สังกัด :

วัดธาตุคำ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

พระครูโกวิทธรรมโสภณ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

เจ้าอาวาส

สังกัด :

วัดร้องเม็ง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

พระอธิการอานนท์ อาทิตฺตธมฺโม (ครูบาสามนวล ชยมงฺคโล)

ตำแหน่งปัจจุบัน :

พระสงฆ์

สังกัด :

วัดท่ากระดาษ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,

ชื่อ - นามสกุล :

พันตำรวจเอกอนุ เนินหาด

ตำแหน่งปัจจุบัน :

ตำรวจ

สังกัด :

สถานีตำรวจภูธรดอยหล่อ อ.ดอยหล่อ จ.เชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

รองศาสตราจารย์ อุษณีย์ ธงไชย

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

รองศาสตราจารย์สมโชติ อ๋องสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อนุกรรมการ

สังกัด :

การอนุรักษ์และพัฒนาเมืองเก่าเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

ศ.เกียรติคุณ ดร.อานันท์ กาญจนพันธุ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

ศาสตราจารย์สรัสวดี อ๋องสกุล

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

คณะมนุษศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

อ. แสวง มาละแซม

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์พิเศษ

สังกัด :

ศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (CESD) คณะ สังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กระทรวงศึกษาธิการ

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

อ.จุลทัศน์ กิติบุตร

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

สถาปัตยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

อ.ดร. ชยันต์ วรรธนะภูติ

ตำแหน่งปัจจุบัน :

หัวหน้าศูนย์ศึกษาชาติพันธุ์และการพัฒนา (Center for Ethnic Studies and Development)

สังกัด :

คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

อ.ดร. ประสิทธิ์ ลีปรีชา

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

ภาควิชาสังคมศาสตร์กับการพัฒนา คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

อ.ดร.ขวัญชีวัน บัวแดง

ตำแหน่งปัจจุบัน :

Lecturer

สังกัด :

Department of Sociology and Anthropology, Faculty of Social Sciences, Chiang Mai University, Chiang Mai, Thailand

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

อ.ดร.ไพโรจน์ คงทวีศักดิ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

มานุษยวิทยา,

ชื่อ - นามสกุล :

อ.รำพัด โกฏแก้ว

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

อ.อนันท์ สุคันธรส

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

การกิน การอยู่ เครื่องนุ่งห่ม,

ชื่อ - นามสกุล :

อาจารย์ภาสกร โทณะวณิก

ตำแหน่งปัจจุบัน :

อาจารย์

สังกัด :

สาขาศิลปกรรม คณะมนุษย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

อาจารย์สมชาย จงวัฒนา

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

โบราณคดีและประวัติศาสตร์ล้านนา,

ชื่อ - นามสกุล :

แม่ครูบัวเรียว รัตนมณีภรณ์

ตำแหน่งปัจจุบัน :

วิทยากรพิเศษ

สังกัด :

มหาวิทยาลัยมาฟ้าหลวง

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ศิลปกรรม หัตถกรรม ดนตรีและนาฏยกรรม,

ชื่อ - นามสกุล :

แม่อุ๊ยดวงแก้ว พิกุล

ด้านที่เชี่ยวชาญ :

ปรัชญา ศาสนา ความเชื่อ ไสยศาสตร์และโหราศาสตร์,
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา คลังศึกษา คณะกรรมการ องค์กร ต่างๆ ติดต่อเรา