ไหว้พระธาต


“จุลศักราช 1325 (พ.ศ.2416) ปีระกาเบญจศก ได้เลื่อนตําแหน่งยศขึ้น เป็นเจ้าอินทวิไชยานนท์เจ้า นครเชียงใหม่ ปีระกาเบญจศก เจ้าอินทร์วิ ไชยานนท์ เจ้านครเชียงใหม่ สร้างวิหารที่พระธาตุเจ้าดอยสุ เทพทั้ง 4 ด้าน ฉัตรทั้ง 4 แจ่ง ระเบียงแวดจอดทั้ง 4 ด้าย และซ่อมรั้วเหล็กล้อม พระเจดีย์เปลี่ยน ฉัตรทั้ง 4 แจ่ง พระเจดีย์ที่ทรุดซุ่มลงปิดทองคําปลิว พระเจดีย์และพระพุทธรูปทั้ง 4 ด้าน ใ ส่กระจก และปิดทองคํา ปราสาทและไหดอกบัวทั้ง 4 แจ่ง พระเจดีย์ธาตุ ก่อเสาก๊าง ตาม ประทีป ใ ส่ราวเหล็ก ที่จุดธูปเทียนบูชาซ่อมทั้งเทวรูปและกุมกัณฑ์ รูป นาคขึ้นบันได ที่เขินดินพระนบสักการะพระเจดีย์ธาตุ สร้างอุโบสถวัดเชียงมั่นแห่งหนึ่ง ปกวันเดียวกันทั้งวิหารดอยสุเทพฯ จุลศักราช 1236 (พ.ศ.2417) ปีจอฉสก เจ้าอินทร์วิไชยานนท์เจ้านคร เชียงใหม่ พร้อมด้วยเสนา อํามาตย์ข้าราชการทั้งหลาย ชักถนนในเวียง นครเชียงใหม่ถมด้วยอิฐและทรายให้เรียบร้อย ถึงวัน จันทร์เพ็ญเดือนยี่ ได้ทําบุญให้ทาน แต่งเครื่องสักการบูชา จุดประทีบโคมไฟทุกถนน รวม ก่อไฟทั้งสิ้น 1,541 ดวง ถึงเดือน 5 จัดเจ้าราชวงศ์ (หอคํา) ทั้งเจ้าจัน ทราชบุตรเจ้าราชวงศ์ (หอคํา) คุมริพลขึ้นไป ตั้งเมืองปาย จุลศักราช 1237 (พ.ศ.2481) ปีกุนสัปตศก วันพุธ เพ็ญเดือน 8 เจ้าอิน ทวิไชยานนท์ เจ้านครเชียงใหม่ ฉลองวิหารวัดข่วงสิงห์เหนือเวียง เชียงใหม่ วันเสาร์เดือน 10 ขึ้น 8 ค่ํา ปกวิหารวัดพันเต่ากลางเวียง เชียงใหม่ ที่เจ้าอินทวิไชยานนท์ หื้อรื้อเอาหอคําของพระเข้ามโหตร ประเทศไปสร้างฯ

เจ้าอินทวิไชยานนท์ เจ้านครเชียงใหม่ทําบุญฉลองวิหารที่พระเจดีย์ธาตุ ดอยสุเทพ เดือน 8 ขึ้น 12 ค่ํา วันพฤหัสบิดีขึ้นตึกใหม่ในเวียง”

จดหมายเหตุเมืองเชียงใหม่ หน้า 367