การถวายข้าวของและคนเป็นข้าวัด


วัดกานโถม

“....... พญามังรายก็แต่งวัตถุทังหลายไว้เป็น/อุปการแก่วัดกานโถมที่นั้น หื้อปักแคล้นเก็บเบี้ยค่านาปีไหน 6 แสน 2 หมื่นเบี้ย เป็นค่าจังหันแคว้น แจ่ม 5 แสนเบี้ย เป็นค่ากิน แคว้นแช่ช่าง 5 แสน เบี้ยไว้เป็นค่าหมาก เจ้าภิกขุทังหลาย บ่แต่เท่านั้น เจ้ามัง/รายกับนางพายโคก็หื้อคนทัง หลาย 55 บ้าน 500 ครัว คือว่าเม็ง อันเจ้ามังรายแลนางพายโคเอามา แต่เมืองหงสาวดีนั้นหยาดน้ำหมายทานไว้กับวัดกานโถมวันนั้นแล ที่นี้ จักจาด้วยสร้างเวียงเชียงใหม่ก่อนแล....”

ตำนานพื้นเมืองเชียงใหม่ผูก 2

วัดทุ่งเอี้ยง เมืองพะเยา

ถึงปีจุลศักราช 1095 ปีชวดเบญจศก เดือน 4 ขึ้น 8 ค่ำ เจ้าองค์คำยก กองทัพไปตีม่านสะแคงเกียะยังเมืองพะเยา โ ป่ม่านสะแคงเกียะเลยหนี ไปทางเมืองเชียงแสน เจ้าองค์คำจึงเอาลาวข้าพระวัดทุ่งเอี้ยง เมือง พะเยาให้เข้ามายังเมืองเชียงใหม่ แล้วตั้งให้หัวหน้าข้าพระเป็นพระยา พราน แล้วให้ไปอยู่รักษาปฏิบัติพระเจ้าทุ่งเอี้ยงเมืองพะเยาดังเก่า

ตำนานราชวงศ์ปกรณ์