ประวัตินักวิจัย


นางอภิวันท์ พันธ์สุข

ที่อยู่ ๑๓๓/๑๒๘ บ้านทวีโชค ตำบลตลาดขวัญ อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา
 • ศิลปศาสตรบัณฑิต (บรรณารักษศาสตร์) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๓๔
 • ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (ภาษาและวรรณกรรมล้านนา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ๒๕๕๐
ความชำนาญพิเศษ
 • อ่าน-เขียนอักษรธรรมล้านนา
 • สมุนไพรพื้นบ้าน และล้านนาคดี
ปัจจุบัน อาจารย์พิเศษ ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงาน
 • การศึกษาระบบการทำนาแบบล้านนาและคติความเชื่อเรื่องวันเกี่ยวกับการทำนา ร่วมกับนายสนั่น ธรรมธิ (นักวิชาการด้านล้านนาคดี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ๒๕๔๙
 • การศึกษาประวัติศาสตร์ลวะบ้านแวนผ่านตำนานพระธาตุดอยเกิ้ง ร่วมกับ นายสนั่น ธรรมธิ (นักวิชาการด้านล้านนาคดี สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ๒๕๕๐
 • แบบเรียนอักษรล้านนา ๒๕๔๙
 • หนังสือวรรณกรรมพื้นบ้านภาคเหนือ เรื่อง สุวรรณเมกฆะกับหมาขนคำ ๒๕๕๐
 • หนังสือชุดล้านนาคดี เรื่อง ไก่กับวิถีชีวิตคนล้านนา ๒๕๕๒
 • หนังสือชุดวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา เรื่อง บัวระวงศ์หงส์อำมาตย์ ๒๕๕๓
 • หนังสือชุดวรรณกรรมพื้นบ้านล้านนา เรื่อง สุวรรณเกสร เจ้าหญิงนกกระจาบ ๒๕๕๖

นางฤทัยรัตน์ กันชัย

ที่อยู่ 239/28 ถนนห้วยแก้ว ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ประวัติการศึกษา ปริญญาตรีศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการทั่วไป) มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ 2538
ปัจจุบัน พนักงานปฏิบัติงาน กองวิเทศสัมพันธ์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ผลงาน
 • นักเขียนคอลัมน์ล้านนา-คำเมือง ในนามชมรมฮักตัวเมือง สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ในหนังสือพิมพ์มติชนสุดสัปดาห์
 • นักจัดรายการวิทยุล้านนา สถานีวิทยุออนไลน์คนเมืองเรดิโอ