แหล่งข้อมูล (สัมภาษณ์)


โรสมาริน กิจสว่าง

ครู คศ.๓ ครูชำนาญการพิเศษกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนแม่สะเรียงบริพัตรศึกษา จ. แม่ฮ่องสอน


อำพร ผาแสนเถิน

๗๘ ม. ๙ ต. บ้านกาศ อ. แม่สะเรียง จ. แม่ฮ่องสอน อายุ ๔๗ ปี


อาภรณ์ ษมาจิตเลิศ

๙๔ หมู่ ๑ ต.แม่สามแลบ อ.สบเมย จ.แม่ฮ่องสอน อายุ ๔๔ เพศ


สุวัจนา รัตนอุไร

๗๔ ม.๑ ต. แม่คง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อายุ ๕๔ ปี


สายบัว อารินทร์

๓๓/๑๑ หมู่ ๑๑ บ้านหัวดอย ต. ท่าสาย อ. เมือง จ. เชียงราย อายุ ๕๙ ปี


จรรยา วงค์ชัย

๒๓๙/๖๖ ตรอกหมู่บ้านสุเทพ ถนนห้วยแก้ว ต. สุทพ อ. เมือง จ. เชียงใหม่ อายุ ๕๖ ปี


สุพัฒน์ เสมอกิจ

๑๑๙ หมู่ ๒ อ.แม่สะเรียง ต.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อายุ ๔๔ ปี


ทองใบ กวนตา

๘๓ บ้านสันปูเลย ต. ป่างิ้ว อ. เวียงป่าเป้า จ. เชียงราย อายุ ๖๕ ปี


เสาร์แก้ว พันธ์สุข

๒๒๔ หมู่ ๒ บ้านหมอสม ต. ปงแสนทอง อ.เมือง จ. ลำปาง อายุ ๘๖ ปี


ลาวัลย์ ถนอมจิตร์

๔๘๐ หมู่ ๔ บ้านแพะกลาง ต. วังเหนือ อ. วังเหนือ จ.ลำปาง


ไพฑูรย์ วรรณไสย

41/4 วัวลายซอย 3 ตำบลหายยา อ.เมือง เชียงใหม่ อายุ 59 ปี


นงเยาว์ อินทะวัน

70 หมู่ 7 ต. สันผีเสื้อ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ อายุ 66 ปี


ศรีฑูรย์ ขอดแสงมา

บ้านเลขที่ 140 หมู่ 2 บ้านป่าก้าง ต.สันป่าเปา อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ อายุ 62 ปี